9 Mayıs 2023 0 Comments
 1. KULLANIM KOŞULLARI
  www.Webpazarin.com alan adlı internet sitesini kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. www.Webpazarin.com internet sitesini ziyaret ederek ve/veya mobil uygulamalarını kullanarak (internet sitesi ve/veya mobil uygulamalar bundan böyle “Portal” olarak anılacaktır) ve/veya “Üye” olarak, işbu “Kullanım Koşulları”nı okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı, “Kullanım Koşulları”nda belirtilen ve “Portal”de bulunan ve zaman içinde yer alacak tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi, “Portal”da belirtilen tüm hususlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt ediyorsunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde, lütfen “Portal”ı kullanmaktan vazgeçiniz.
  1.1. İşbu “Portal”ın sahibi “Kartaltepe Mahallesi Süleymanşah Caddesi No: 41 Bayrampaşa – İSTANBUL” adresinde mukim Webpazarin PAZARLAMA VE TİCARET (bundan böyle kısaca “HEPMAKİNA” olarak anılacaktır)’dir. “Portal”da sunulan ve işbu “Kullanım Koşulları”nın 3. maddesinde belirtilen hizmetler, “Webpazarin” tarafından sağlanmaktadır.
  1.2. “HEPMAKİNA” işbu “Kullanım Koşulları”nı, “Portal”da yer alan her tür bilgi ve “İçerik”i,  “KULLANICI”ya herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak “www.Webpazarin.com”da yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. “Portal” hizmetlerinden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlanan veya herhangi bir şekilde “Portal”a erişim sağlayan her gerçek veya tüzel kişi “Kullanım Koşulları”nı ve “HEPMAKİNA” tarafından işbu “Kullanım Koşulları”nda yapılan her değişikliği kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu ” Kullanım Koşulları” www.Webpazarin.com internet sitesi üzerinden yayınlanarak; “Portal”ı kullanan her gerçek veya tüzel kişi tarafından erişimi mümkün kılınmıştır.
  2. TANIMLAR
  “Portal”: www.Webpazarin.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan “HEPMAKİNA”in “Hizmet”lerini sunduğu internet sitesi ve mobil uygulamaları.
  “Kullanıcı”: “Portal”a erişen her gerçek veya tüzel kişi.
  “Üye”: “Portal”a üye olan ve “Portal” dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan “Kullanıcı”.
  “Üyelik”: “Üye” olmak isteyen “Kullanıcı”nın, “Portal”daki üyelik formunu doğru ve gerçek bilgilerle doldurması, verdiği kimlik bilgilerinin “HEPMAKİNA” tarafından onaylanması ve bildirimi ile kazanılan statüdür. Üyelik işlemleri tamamlanmadan “Üye” olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. “Üyelik” hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir. “Üyelik” başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin “HEPMAKİNA” tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir. “HEPMAKİNA” gerekli görmesi halinde “Üye”nin “Üyelik” statüsünü sona erdirebilir, “Üyelik”i herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapacağı “Üyelik” başvurusunu kabul etmeyebilir.
  “HEPMAKİNA Üyelik Hesabı”: Üye’nin “Portal” içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, “Üyelik”le ilgili konularda “HEPMAKİNA”e talepte bulunduğu, “Üyelik bilgilerini güncelleyip, sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği, kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği “kullanıcı adı” ve “şifre” ile “Portal” üzerinden eriştiği “Üye”ye özel internet sayfaları bütünü.
  “HEPMAKİNA Hizmetleri” (“Hizmet”): “Portal” içerisinde “Üye”nin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla “HEPMAKİNA” tarafından sunulan uygulamalardır. “HEPMAKİNA”, “Portal” içerisinde sunulan “Hizmet”lerinde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili “Üye”nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar “Portal”dan “Üye”ye duyurulur, açıklanan şartlar ve koşullar “Portal”da yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
  “İçerik”: “Portal”da yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeler.
  “API”: HEPMAKİNA tarafından oluşturulan ve belirli işlevselliklerin sağlanması için tasarlanmış Uygulama Programlama Arabirimi (Application Programming Interface), bağlantılı belgeler (elektronik şekilde olanlar dahil), protokoller ve buna ilişkin ilerideki sürümler, iyileştirmeler, geliştirmeler, programlama düzeltmeleri, güncellemeler ve yükseltmeler.
  “HEPMAKİNA Arayüzü” : HEPMAKİNA ve “Üye”ler tarafından oluşturulan içeriğin “Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesi ve “HEPMAKİNA Veritabanı”ından sorgulanabilmesi amacıyla “Kullanıcı”lar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları “HEPMAKİNA”e ait olan tasarımlar içerisinde “Portal” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.
  “HEPMAKİNA Veritabanı” : “Portal” dahilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği “HEPMAKİNA”e ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanıdır
  3. HEPMAKİNA HİZMETLERİ
  3.1. “HEPMAKİNA”, “Üye”ler tarafından “HEPMAKİNA Veritabanı”na yüklenen içeriklerin, arayüzler kullanılmak suretiyle “HEPMAKİNA Veritabanı” üzerinden “Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesini temin etmektedir.
  3.2. “HEPMAKİNA”, “Portal” içerisinde “Kullanıcı”ların, “Üye” ilanlarına daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak üzere ilanların görüntülenmesini önceliklendiren çeşitli tiplerde listeleme hizmetleri vermektedir.
  3.3. “HEPMAKİNA”, “Portal” dahilinde gerçekleştirilen işlemlere, görüntüleme sayılarına yönelik çeşitli kategoriler altında raporlama hizmetlerini sunmaktadır.
  3.4. “HEPMAKİNA”, “Portal” dahilinde verdiği hizmetlere yenilerini ekleme, mevcut hizmetlerin kapsam ve sunulma koşulları ile “Portal” dahilinde erişilen “İçerik”leri her zaman değiştirme, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. “HEPMAKİNA”, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden dilediği biçimde kullanabilir.
  4. HEPMAKİNA PORTALI KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER
  4.1. “Kullanıcı”lar hukuka uygun amaçlarla “Portal” üzerinde işlem yapabilirler. “Kullanıcı”ların “Portal” dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine ait olacak olup, söz konusu hukuki ve cezai yükümlülüklerle ilgili “HEPMAKİNA”in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını “Kullanıcı” kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
  4.2. “Portal”, “Üye”ler tarafından “HEPMAKİNA Veritabanı”na yüklenen “İçerik”lerin görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. “HEPMAKİNA”, “Kullanıcı”lar tarafından görüntülenen ilan ve “İçerik”lerin hiçbir koşulda doğruluğunu, gerçekliği, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemektedir. Söz konusu ilan ve “İçerik”ler dolayısıyla “HEPMAKİNA”in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, ortaya çıkabilecek zararlardan ötürü “HEPMAKİNA”in hiçbir tazmin yükümlülüğü olmayacağını “Kullanıcı”lar kabul ve beyan etmektedir.
  4.3. “KULLANICI” “PORTAL” dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
  4.4. “Kullanıcı”lar “Portal” dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, “HEPMAKİNA”in ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz veya taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine getireceğini, yasadışı, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.
  4.5. “Kullanıcı”lar, “Portal” dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden “Üye” veya “HEPMAKİNA”in amacına uygun olarak kullanmakla, ticari olmayan amaçla görüntülemekle yükümlüdür. İlan veren Üye tarafından girilmiş bulunan ilanlardaki iletişim bilgileri sadece ilan hakkında bilgi almak için iletişim kurulması amacıyla kullanılabilir. İlanda yer alabilecek 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında koruma altında olan ilan verene ait veya üçüncü kişilere ait kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler, başkaca bir amaçla kullanılamaz, kopyalanamaz, başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanamaz, işlenemez, dağıtılamaz, başkaca veri tabanlarına aktarılarak üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.
  4.6. “HEPMAKİNA”, 5651 Sayılı Yasa uyarınca “Yer Sağlayıcılığı Faaliyet Belgesi”ne sahiptir. 5651 Sayılı Yasa ve ilgili mevzuat uyarınca “Yer Sağlayıcı”lara getirilen yükümlülüklere uymak amacıyla “Kullanıcı”ların “Portal” üzerinde gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin ilgili mevzuatta belirtilen nitelikteki kayıtları yasal süresi içinde kayıt altına almakta ve saklamaktadır.
  4.7. “HEPMAKİNA”, “Kullanıcı” bilgilerini kullanabilir, işleyebilir, paylaşabilir, ifşa edebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetlerinde, pazarlama faaliyetlerinde ve istatistikî analizler yapmak amacıyla kullanabilir. “HEPMAKİNA” aynı zamanda; kullanıcının IP adresi, “Portal”ın hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler ve teklifler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. Webpazarin.com’un süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için, HEPMAKİNA’in işbirliği içinde olduğu firmalara Kullanıcı bilgilerini aktarmasına, bu firmalar tarafından Kullanıcı bilgilerinin işlenmesine ve kullanılmasına Kullanıcı onay vermektedir.
  4.8. HEPMAKİNA, on-line davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama, pazarlama otomasyon araçlarını kullanma ve kullanıcıya özel mesaj/teklif ve öneriler iletme hakkını haizdir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterebilir. Ayrıca Google, AFS reklamlarının HEPMAKİNA’e yönlendirilmesi esnasında Google KULLANICILARIN tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.
  4.9. “Portal” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veritabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya “HEPMAKİNA”in “Kullanım Koşulları” çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; “HEPMAKİNA’in her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır.
  4.10. “HEPMAKİNA”, “ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla görüntülemeye ve “HEPMAKİNA Arayüzü”nü kullanmaya izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların, müşteri bilgilerinin, tasarımlarının, kod ve yazılımlarının, veri tabanında yer alan bilgilerinin kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, değiştirilmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, “HEPMAKİNA” üzerindeki ilanlara link verilmesi de dâhil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine “HEPMAKİNA” tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; “HEPMAKİNA’in talep, dava ve takip hakları saklıdır.
  4.11. “Portal”in bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması, tersine mühendislik (reverse engineering) metoduyla veya farklı herhangi bir metodla API protokollerinin kırılmaya çalışılması ve API anahtarı, API gizli anahtarı, istek başlıkları, istemci doğrulama algoritması gibi parametrelere izinsiz olarak ulaşılması veya bu parametrelerin izinsiz olarak üçüncü kişilerle paylaşılması, “Portal”in iletişim veya teknik sistemleri engelleyen, bozan ya da sistemlere müdahale eder bir şekilde “Site”ye erişim sağlanmaya çalışılması, Site üzerinde otomatik program, robot, örümcek, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) veri taraması (data crawling) vb. “screen scraping” yazılımları veya sistemleri, otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanılması, diğer kullanıcılarının verilerine veya yazılımlarına izinsiz olarak ulaşılması, “Site”nin ve “Portal”deki içeriğin “Kullanım Koşulları” ile belirlenen kullanım sınırları dışında kullanılması hukuka aykırı olup; “HEPMAKİNA”in her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır. İşbu şartlara ve yasalara aykırı kullanımın tespiti halinde; “HEPMAKİNA”, “Kullanıcı”yı yetkili makamlara bildirme hakkına sahiptir. “Kullanıcı” bu tür kullanımlar sonucu oluşan zarar ve taleplerden “bizzat sorumlu olduğunu kabul etmektedir.
  4.12. “Portal”de verilen hizmetin kesintiye uğraması, bilgi iletiminde aksaklıklar, gecikmeler, başarısızlar yaşanması, veri kaybı halinde oluşabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zararlardan “HEPMAKİNA”in sorumlu tutulamayacağını “Kullanıcı” kabul ve taahhüt etmektedir.
  5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
  Bu “Portal” dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu “Portal”ın (sınırlı olmamak kaydıyla “HEPMAKİNA Veritabanı”, “HEPMAKİNA Arayüzü”, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (hepsi birlikte “HEPMAKİNA”in telif haklarına tabi çalışmaları” olarak anılacaktır) “HEPMAKİNA”e ait ve/veya “HEPMAKİNA” tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. “Kullanıcı”lar, “HEPMAKİNA” hizmetlerini, “HEPMAKİNA” bilgilerini ve “HEPMAKİNA”in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, kopyalamak, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının “HEPMAKİNA”in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu “Site Kullanım Koşulları” dahilinde “HEPMAKİNA” tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde “HEPMAKİNA”in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.
  İşbu “Kullanım Koşulları” dahilinde “HEPMAKİNA” tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde “HEPMAKİNA”; “HEPMAKİNA” hizmetleri, “HEPMAKİNA” bilgileri, “HEPMAKİNA” telif haklarına tabi çalışmaları, “HEPMAKİNA” ticari markaları, “HEPMAKİNA” ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.
  6. KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER
  “HEPMAKİNA”, dilediğinde, tek taraflı olarak işbu “Kullanım Koşulları”nı herhangi bir zamanda “Portal”da ilan ederek değiştirebilir. İşbu “Kullanım Koşulları”nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanarak, yürürlüğe girecektir. İşbu “Kullanım Koşulları” “Kullanıcı”nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.
  7. MÜCBİR SEBEPLER
  Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, geç ifa etme, eksik ifa etme veya ifa etmeme hallerinde “HEPMAKİNA”in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. “Mücbir sebep”, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve “HEPMAKİNA”in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacak olup, sayılanlarla sınırlı olmamak şartıyla doğal afet, savaş, yangın, grev, ayaklanma, isyan, kötü hava koşulları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek her türlü arıza, elektrik kesintisi mücbir sebep hallerindendir.
  8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ
  İşbu “Kullanım Koşulları” uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu “Kullanım Koşulları” dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu “Kullanım Koşulları”ndan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
  9. YÜRÜRLÜK ve KABUL
  İşbu “Kullanım Koşulları” “HEPMAKİNA” tarafından “Portal”de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. “Kullanıcı”lar işbu ”Kullanım Koşulları”nı ve zaman içinde yapılan değişiklikleri “Portal”ı kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar.

Yasaklı Ürünler Listesi

Alkollü İçecekler : Webpazarin.com da her türlü alkollü içki (şarap, bira, votka, şampanya dahil) satışı

4733 Sayılı TÜTÜN VE  ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

8/k maddesine dayanılarak satışı yasaklanmıştır.  Satışın internet ortamında yapılması halinde, 4/5/2007

tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen

Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda öngörülen usullere göre erişimin engellenmesi yönünde karar

verilecektir.Ayrıca Alkollü içki sektöründe faaliyet gösteren firmaların isimleri, amblemleri veya ürünlerine ilişkin

markaları içeren ve/veya bunları çağrıştıracak her türlü ürünün satışı da Webpazarin.com’da yasaktır

Airbag: Airbag ve ekipmanlarının kullanımı hayati önem taşımakta olup montaj ve testlerinin de izin belgeli

yetkili servisler tarafından yapılması gerekmektedir. Bu nedenle satış sonrası yaşanabilecek problemlerden

ötürü airbag ve ekipmanlarının Webpazarin.com üzerinden satışı yasaktır.

Alım-Satımı Devlet iznine tabi olan ürünler: Alım-satımı devlet iznine tabi olan tüm ürünlerin satışının 

Webpazarin.com üzerinden yapılması yasaktır.

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar : Özelliği ve üretim yılı ne olursa olsun her türlü ateşli silahın ve her türlü askeri

mühimmatın Webpazarin.com ‘da satışı yasaktır. Kurusıkı, havalı, fişek atan, gerçek mermi veya plastik mermi

atan, çalışan veya çalışmayan, antika özelliği olan veya olmayan, safari/avcılık malzemesi olan veya olmayan

tüm ateşli silahların, biber gazı (göz yaşartıcı gaz),elektro şok cihazlarının, her türlü askeri mühimmatın

(mermi, el bombası, molotof kokteyli, kara-deniz mayınların v.b.), saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak

yapılmış tüm diğer ateşli silahların, Kama, hançer, saldırma,şişli baston, sustalı çakı, pala, kılıç, kasatura, süngü,

sivri uçlu ve oluklu bıçaklar, topuz, topuzlu kamçı, boğma teli veya zinciri, muşta ile salt saldırı ve savunmada

kullanılmak üzere özel nitelikteki benzeri aletlerin ve bu listede bulunmayan silah özelliği taşıyan tüm ürünlerin

ve silah ekipmanlarının satışı Webpazarin.com’da yasaktır. 

Askeri Teçhizat :Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından üretilen veya çeşitli yollarla temin edilen veya ihtiyaç

fazlası bulunan her cins ve sınıf ikmal maddelerinin, kullanılan veya kullanılmış olan her türlü askeri teçhizatın

satış yetkisi 4637 sayılı kanunla Devlet tarafından belirlenmiş kurum ve kuruluşlara verilmiştir. Bu nedenle,

Türkiye Cumhuriyeti askeri kurumları tarafından kullanılan veya kullanılmış olan her türlü teçhizatın satışı Webpazarin.com’da yasaktır. 

SATISI YASAKLI ÜRÜNLER GSM operatörlerine ait kontör, dakika ve TL satislari Kuyum Satislari Endikasyon belirtilen ürünler Airbag ve ekipmanlari Alkollü içecekler Atesli silahlar ve biçaklar Askeri teçhizat Seri numarasi bulunmayan, çalinti elektronik cihaz ve ürünler Dinleme cihazlari Alim satimi devlet iznine tabi ürünler Hisse senedi, tahvil, bono Insan organlari Kaçak ve ithalati yasak ürünler Kopya ve bandrolsüz ürünler Maymuncuk ve kilit açicilar Promosyon ürünleri Pornografik içerikli malzemeler Radar dedektörleri Reçeteli ilaçlar & Lensler Resmi kiyafetler ve üniformalar Sahte veya replika ürünleri Sans oyunlari bilet veya kuponlari Telekomünikasyon ve telsiz cihazlari Toplu elektronik posta adresleri ve listeleri Sosyal Ag ve Diger Internet Üyelik Hesaplari TV dekoderleri ve sifreli yayin çözücüler Tütün mamulleri ve elektronik sigara ürünleri Uyusturucu maddeler Ürün özelligi olmayan satislar Yanici ve patlayici maddeler Yasakli yayinlar Cinsel fonksiyonlari etkiledigi belirtilen ve oral yolla alinan kapsül, hap, agiz spreyi vb. ürünler Spor müsabakalarina ait giris biletleri ve kombine kartlari Diger kurum, kurulus ve e-ticaret platformlarina ait hediye çeki ya da indirim kuponlari Kiralik Ürünler Otomobil, motosiklet, tasinmaz satislari Konaklama ve devre mülk hizmet satislari Online Oyunlar Sirket Devir ve Satislari   HUKUKI IHLAL GERÇEKLESTIREBILECEK ve TELIF HAKKI IÇEREN ÜRÜNLER Lisanssiz yazilimlar Kontratlar Yüz fotografi, imza ve isimler Oyunlar (5 yildan daha yeni olan lisanssiz oyunlar) Yurt disindan gelen ürünle

Leave a Comment

Your email address will not be published.